Advokátní kancelář - Mgr. Tomáš Raba

Úvod

Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Tomáše Raby, založené v roce 2011 v Praze 7.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ze všech hlavních oblastí práva s důrazem na osobní přístup ke klientům založený na vzájemné důvěře, otevřenosti a individuálních potřebách klientů.

Specializací je zastupování klientů v trestních, správních a soudně správních řízeních, dále v občanskoprávních a obchodních sporech. V rámci poskytování právních služeb advokátní kancelář spolupracuje i s řadou renomovaných odborníků např. v oblasti bezpečnostních služeb a služeb v oblasti daní a účetnictví.

V zájmu našich klientů zajišťujeme spolupráci s renomovanými notářskými kancelářemi i exekučními úřady.

Právní služby

TRESTNÍ PRÁVO
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • příprava veškerých procesních podání v trestním řízení
OBČANSKÉ PRÁVO
 • kompletní smluvní agenda (sepisování smluv, připomínkování a revize smluv, právní pomoc klientům v rámci kontraktačního procesu)
 • sepisování právních analýz a stanovisek
 • sepisování dalších listin právního charakteru
NEMOVITOSTI
 • komplexní právní servis při převodu nemovitostí (sepisování smluv – kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, dohody o převodu členských práv a povinností v bytových družstvech apod.)
 • příprava podání na katastrální úřady, účast při podpisu smluv
SPRÁVNÍ PRÁVO
 • zastupování v přestupkovém nebo jiném správním řízení
 • podávání správních žalob a zastupování v rámci správního soudnictví
 • uplatňování nároků na náhradu újmy způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem
OBCHODNÍ PRÁVO
 • obchodní závazkové vztahy
 • zastupování v řízení před rejstříkovým soudem
 • zakládání, rušení, likvidace a změny obchodních korporací
 • správa obchodních korporací
 • přeměny obchodních korporací
 • cenné papíry
VEŘEJNÁ SPRÁVA
 • právní problematika regulace dopravy v klidu v obcích (zřízení a provoz zón placeného stání vozidel)
 • zastupování obcí v soudních řízeních dle s.ř.s. (zejména správní žaloby proti zónám placeného stání vozidel)
SPORTOVNÍ PRÁVO
 • právní fungování sportovních organizací
 • hráčské smlouvy
 • vymáhání nároku hráčů a trenérů
Velká část činnosti spočívá v poradenství a také v zastupování klientů v řízení před soudy a orgány veřejné správy, a to ve všech stupních řízení a ve všech výše uvedených oblastech práva.

Ve všech výše uvedených oblastech jsem připraven sepsat příslušná procesní podání – žaloby, odvolání, dovolání, ústavní stížnost, proto mne neváhejte kontaktovat na info@akraba.cz

Kontakt


Pro návštěvu advokátní kanceláře si prosím vždy předem dohodněte schůzku.

Mgr. Tomáš Raba, advokát
sídlem Rýmařovská 561, 199 00 Praha 9

Email: info@akraba.cz
ID datové schránky: vdfgh44
: 73 61 13 10